::Pınar Eğitim, Kültür , Sanat ve Gençlik kulübü Derneği & Geleceğin İnşası İçin::
Tüzüğümüz

 

PINAR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 1

            Madde 1- DERNEĞİN ADI MERKEZİ VE FAALİYET ALANI

               A)DERNEĞİN ADI: ’’PINAR EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ’’ dir.

               B)MERKEZİ: KONYA’ dır.

               C)EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA FAALİYET GÖSTERİR.

            Madde2- DERNEĞİN AMACI

   Her yaştan çocuk,genç ve yaşlıların

A)     Bilgi birikimlerini artırmak. Eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek,

B)      Eğitim ihtiyaçlarına yardımcı olmak,

C)      Bilgi iletişimini sağlamak tabii çevre bilinçlerinin gelişiminde katkıda bulunmak,

D)     Sorunlarının çözümünde her türlü yardımda bulunmak.  Kötü alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak,

E)      Aralarındaki yardımlaşma ve dayanışmayı devam ettirecek ortam hazırlamak. Kendileriyle ve toplumla barışık; ruhen sağlıklı ve olgun nesiller olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

F)      Boş zamanlarını değerlendirecek kültür ve sanatsal çalışmalarında yardımcı olmak,

G)     Sportif faaliyetlerde bulunmak. Bunun için spor üniteleri açmak, yarışmalar düzenlemek,

H)     Bilgi, kültür  ve turizm amaçlı gezi ve geceler düzenlemek,

İ)        Okuma ve etüt salonu ile lokal açmak ve işletmek.

J)       Kültür ve eğitim dayanışması için komiteler kurup, grup çalışmalarına öncülük edecek gençler yetiştirmek.  Sosyal, kültürel, bedeni ve zihni yönden kişisel gelişimlerini sağlamak,

K)      Eğitim ve kültür amaçlı etütler yaparak derslerinde başarıları için yardımcı olmak,

L)       Öneri ve dilekleri saptayıp bir rapor halinde yetkililere ulaştırmak,

M)   Bu faaliyetler neticesinde meydana gelecek eserleri broşür, dergi ve kitap şeklinde bastırmak ve dağıtmak.

 

Madde 3- DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

Dernek 2. Madde de belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için çay, yemek, kokteyl, konser ve kermesler, tiyatro gibi toplantılar, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü ödülsüz yarışmalar, kamplar, gezilerle spor ve kültür etkinlikleri düzenleyebilir,spor sahası ve spor salonları açabilir. Gençlerimizin bilim, sanat ve beceri alanında gelişmesi için her seviyede kurslar, araştırma merkezleri, okul eğitim kurumları, etüt merkezleri, dershaneler, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, kitaplık, okuma odaları, kütüphaneler, lokal, toplantı salonları tesis eder işletir. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük Hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım kabul eder - verir. Amaç doğrultusunda gerçekleşen birimleri  işletebilir. Kısmen veya tamamen işletmeye verebilir. Taşınmaz edinebilir. Satabilir,kiraya verebilir,üzerinde ayni hak tesis edebilir,proje yaptırabilir.Bunlar için yarışma açabilir,sonucunu uygulamaya koyabilir.Bankalarda adına hesap açabilir,kapatabilir.Kira kontratları yapabilir.Yardım sandığı kurabilir.Koşullu ya da koşulsuz vasiyet kabul edebilir.

 

Madde 4- DERNEK AMBLEMİ (LOGO)VE RENGİ

 

A)Dernek amblemi  Açıklama: pinarder.png  olarak belirlenmiştir.

B)Dernek rengi koyu mavi ve beyaz dır.

Derneğin amblemi Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Dernek amblemi  Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

BÖLÜM 2

ÜYELİK TÜRLERİ VE KOŞULLARI

             Madde 5- DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI VE ÜYELİK TÜRLERİ:

              Derneğe üye olabilmek için:

a)      Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.

b)      Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

c)       Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin,derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

 

  Üyelikten Çıkma

  Madde6-Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

  Üyelikten Çıkarılma

  Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b-      Verilen görevlerden sürekli kaçmak,

c-       Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d-      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

e-      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve malvarlığında hak iddia edemez.

 

              

           Dernek Organları

             Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a-      Genel kurul

b-      Yönetim kurulu

c-       Denetim kurulu

        Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

         Madde 9- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, 2(iki) yılda bir Nisan ayı içerişinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul:

a)      Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b)      Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa;  üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

             Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı  arasındaki süre yedi günden  az altmış günden fazla olamaz.

 

 Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

              Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

    Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

    Genel kurul  katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun  tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

             Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma  Hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul gündemindeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

            Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunu 75. Maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde bu madde yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilmelidir.

            Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

            Madde 10- Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

            Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.

a-      Dernek organlarının seçilmesi,

b-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c-      Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

d-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e-      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f-       Yönetim kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

g-      Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi,

h-      Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

i-        Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması ve yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j-        Derneğin fesih edilmesi,

k-      Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin inceleyip karara bağlanması,

l-        Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

       Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri

      Madde 12-Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir

      Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler

      Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.  Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim Kurulunun Görevleri

a-      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b-      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesaplar yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c-      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

d-      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallar satmak. Bina veya tesis inşa ettirmek. Kira sözleşmesi yapmak. Dernek lehine rehin ve ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e-      Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

f-       Her faaliyet yılın sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

g-      Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

h-      Derneğe  üye alınması veya üyelikten çıkarma hususunda karar vermek,

i-        Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

j-        Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

        Denetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri

        Madde 13- Denetim Kurulu 3 asıl 3 yedek olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görevleri

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amaclarının gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

        Derneğin Gelir Kaynakları

        Madde 14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a-      Üye aidatı; üyelerden giriş ödentisi olarak 5 TL, yıllık olarak ta 60 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

b-      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteğiyle derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c-      Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı ve gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans,kermes  gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,

d-      Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,

e-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f-       Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g-      Diğer gelirler.

        Tutulması Gerekli Olan Defterler ve Tutulma Esas ve Usulleri

         Madde 15- Defter tutma esasları:

      Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur.Ancak yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 000 TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

      Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste 2 hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

      Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

      Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

      Tutulacak Defterler

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

a-      İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-      Karar defteri: yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-      Üye kayıt defteri: derneği üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir

3-      Evrak kayıt defteri: gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-      Demirbaş defteri: derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekliyle kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir

5-      İşletme hesabı defteri: dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir

6-      Alındı belgesi kayıt defteri: alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir

b-      Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-      (a) bendinin 1.2.3 ve 6. Alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur

2-      Yevmiye defteri: büyük defter ve envanter defteri: bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Kayıt Usulü

Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler,kullanılmaya başlamadan önce her bir sayfasına numara verilecek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış ve rakam okunacak şekilde çizilmek üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam veya yazının çizilmesi halinde bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt: kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.Ciltli defterlerde,  defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Derneğe ait belgeler. Kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

 

Kayıt Zamanı

İşlemler defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları:

a)İşlemlerin işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilemez.

               b)Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde. Kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Hesap Dönemi

Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi  1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Defterlerin tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda  yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmenliği EK-16’da belirtilen) İşletme Hesabı Tablosu’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemlerinde Usul

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen  dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri  ile  yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri  için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi  Kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Aynı Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmenliği EK-14’te sunulan ) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Aynı Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmenliği EK-15’te sunulan) ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmenliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu karalıyla bastırılır.

 

 

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü;

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilecek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri  Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunanlara asıl yaprak koparılarak verilir. Koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa  hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilemez. Asıl ve koçan yaprakların üstüne “ İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (Dernekler Yönetmenliği EK-19’da belirtildiği şekilde ) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki  belgelerinin  bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Gelirlerin Teslim Edilmesi

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000- TL ‘yi geçenler,30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki gün içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

                Gelir ve Gider belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere denek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

        

              Beyanname Verilmesi

              Madde 17- Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait (Dernekler Yönetmeliği EK – 21’ de sunulan) Dernek Beyannamesini mahallin mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

              Bildirim Yükümlülüğü

             Madde 18 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK – 3 te sunulan ) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” toplantıyı izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

a)      Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği.

b-  Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir

                Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişikle(Dernekler Yönetmeliği EK-25 de  belirtilen) “ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini doldurmak suretiyle değişikliği izleyen 30 gün içinde,

                Dernek tüzüğünde yapılan değişiklerde  (Dernekler Yönetmeliği EK-3 belirtilen)” Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde

                Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24 belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen 30 gün içinde

Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernekler  Yönetmeliği EK-26, da belirtilen) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren 30gün içinde.

Mahallin mülki idari amirliğine bildirilir.

Derneğin yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlarda ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19- Dernekte genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel  Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldıramaz

Derneğin iç denetimini denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

           

              Derneğin Borçlanma Usulleri

              Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

             Madde 21- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konularak tüzük değişikliği yapılabilir

             Genel kurulda tüzük değişikliği görüşmelerine başlanması için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

            Derneğin Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

             Madde 22- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm para mal ve hakları amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

              Hüküm Eksikliği

              Madde 23- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın derneklerle ilgili hükümleri uygulanır

 

 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

 

                     MAHMUT SAMİ ŞAHİN                        ŞEMSETTİN KIRIŞ                                       

                                        BAŞKAN                                             BAŞKAN YRD.                                                   

 

                                                İRFAN ATLANDIGİL

                                                                        SEKRETER

           

 RÜŞTİ ALTUNDEĞER                            SAMİ BÜYÜKKAYNAK

                    SAYMAN                                                         ÜYE

cialis bijwerkingen cialis kopen in nederland kamagra bijsluiter kamagra kopen in de winkel levitra bijwerkingen viagra werking viagra kopen apotheek kamagra bestellen kamagra kopen levitra prijs levitra kopen cialis 20 mg cialis 20 viagra kopen viagra pil cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia kamagra jelly kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra vaikutus cialis hinta viagra hinta viagra kokemuksia
Duyurular

Selçuklu'nun Gençleri ilmihalini öğreniyor yarışması için Pınar Gençlik Merkezimizde sınav giriş belgeleri verilmeye devam ediyor...Günün Sözü
E-mail Listemize Katılın

Arama
Faydali LinklerAktif : 1
Bugün : 78
Toplam : 184690

Kılınçarslan Mah. Otlukbeli Sok. No:5 Selçuklu/Konya

TEL: (0 332) 351 97 24  EMAIL: bilgi@pinarder.org

Konya Bilişim Hizmetleri
sevgiliye hediye sevgiliye hediyeler sevgiliye hediyeler Sevgiliye Kitap konya web tasarım anfi konya evden eve taşımacılık kırıkkale web tasarım konya güzellik salonu, konya güzellik salonları, konya güzellik merkezi gördes haber
Kamagra schweiz levitra kaufen kamagra effekt cialis generika viagra alkohol cialis 5 mg cialis pris cialis vs viagra cialis flashback cialis preis viagra online viagra bestellen kamagra online kamagra sverige Kamagra kaufen viagra dosering levitra generika kamagra tjejer levitra fass